Skip Navigation Links.
 
Betaling via mastercardbetaling via VISA
Betaling via Paypalbetaling via IDEAL
Algemene verkoopsvoorwaarden

1.    Verkoper
Surfingkids wordt vertegenwoordigd door Joke Klop, zaakvoerder. Maatschappelijke zetel te Hoekstraat 3, 3582 Koersel en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0554.863.952. Het BTW-nummer is BE 0554.863.952 ("Verkoper"). IBAN-nummer: BE93 0017 3103 9667, BIC-code: GEBABEBB, BNP Paribas Fortis (zie ook algemene voorwaarden)

2.    Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3.    Offertes en aanvaarding van de bestelling
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4.    Levering
Producten worden voorlopig enkel geleverd in België en Nederland. Voor andere landen dient u eerst een mail te sturen met uw aanvraag, zodat wij de leveringskost kunnen berekenen en ons akkoord kunnen geven. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijjkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5.     Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Aankopen die betaald worden met een bankoverschrijving worden slechts verzonden na het ontvangen van het volledige bedrag. De gereserveerde goederen worden maximum 10 dagen gereserveerd. Daarna worden ze terug online geplaatst.

6.     Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van Surfingkids beperkt tot de omruiling van de goederen.

7.    Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

 

8.     Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Surfingkids, Joke Klop ,Hoekstraat 3, 3582 Koersel, België. De goederen dienen met de oorspronkelijke labels, ongebruikt of ongedragen in het geval van kledij en in de oorspronkelijke verpakking opgestuurd te worden. Indien nodig dient de Koper de goederen in een nieuwe enveloppe of verpakking te verzenden

Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding. Goederen die aangekocht werden met een korting van 40% of meer worden niet teruggenomen.

 

9.    Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10.  Prijzen en betaling
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. De prijs die op de dag van bezoek vermeld staat op onze website is de geldige prijs.

Indien u een factuur wenst kan u dit vermelden in het vakje opmerkingen in de betalingsmodule. Enkel voorafbetaling wordt aanvaard als betalingsmiddel.

Betalen kan via Europese overschrijving en via kreditkaart (Visa of Mastercard). Er worden door de Verkoper geen extra kosten aangerekend voor de betalingstransactie, tenzij anders vermeld.

In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen met een minimum van 49.58 € en een maximum van 1859.20 €
Surfingkids blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
Een kortingscode wordt door de klant ingegeven op de daarvoor voorziene plaats in de betalingsmodule. De korting wordt automatisch afgetrokken van het te betalen bedrag. Kortingscodes hebben een bepaalde geldigheidsduur. Verschillende kortingen kunnen niet gecumuleerd worden. Kortingen kunnen ook niet verkregen worden op reeds aangekochte goederen en ook niet voor goederen op bestelling.

11. Persoonsgegevens
Door te bestellen op de internet site van Surfingkids, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Surfingkids zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

12. Bewijs
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

13.  Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

14. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbank van koophandel te Dendermonde is exclusief bevoegd.